Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz archiwum »

LIX /361/10 - z dnia 10.11.2010 r. - w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania Gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032”.

Uchwała Nr LIX / 361/10

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie  przyjęcia „Programu oczyszczania Gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                    o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) art.  14 ust.               6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z póź.zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z póź.zm. ) Rada Gminy Stara Kamienica, uchwala co następuje:

§ 1

 

Uchwala się „Program oczyszczania Gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032”- stanowiącego   załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXIII/131/08 Rady Gminy Stara Kamienica z  dnia  29 maja 2008 roku                      w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica”.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 07:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 982
24 listopada 2010 08:25 Bożena Sawicka - Dodanie załącznika [nowy_obraz.png] do dokumentu.
24 listopada 2010 08:24 Bożena Sawicka - Dodanie załącznika [4_tyt_zal.doc] do dokumentu.
24 listopada 2010 08:24 Bożena Sawicka - Dodanie załącznika [3_spis_zal.doc] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl