Ławnicy 2012 - 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz oświadczenia

w załaczniku do pobrania: 1.karta zgłoszenia - należy dostarczyć dwie karty, tj. 50 podpisów. 2. oświadczenie , że nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie o przestępstwo ścigane...

ogłszenie Wójta z dnia 13.06.2011 r. w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ąłwnika sądowego

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego Wójt Gminy Stara Kamienica inform

ogłoszenie Wojta Gminy w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.

O g ł o s z e n i e Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników. Na podstawie art. 160 i art.162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechny

Wyjaśnienie Wójta Gminy w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników.

Zgłaszanie kandydatów na ławników W związku z planowanym w najbliższym czasie, tj. 14 czerwca 2011 r. wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia zmianie ulegnie...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( wyciąg)

- W y c i ą g – Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm./ Rozdział 7 Ławnicy

Zatrzymaj banner przewijany