Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Ławnicy 2012 - 2015 zobacz archiwum »

ogłoszenie Wojta Gminy w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.

O g ł o s z e n i e

 

Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 3 czerwca 2011 r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników.

 

            Na podstawie art. 160 i art.162  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U.z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Kamienica wybierze ławników  do Sądu Okręgowego  i  Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2012 - 2015 następująco:

-      do Sądu Rejonowego łącznie 4 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2 ławników. Do Sądu Okręgowego 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnika.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto :
1) posiada obywatelstwo polskie i  korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
8) wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy .

   

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne  i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli  mających  czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie  kandydata  na ławnika składa się do Rady Gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia( wzór karty zgłoszenia zostanie udostępniony po wejściu w dniu 15 czerwca 2011 r.) nowego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia.

 

Karty zgłoszenia będą dostępne do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Stara Kamienica:

  1. http://stara-kamienica.bipgmina.pl  ( zakładka Wybory – Ławnicy 2012-2015)
  1. na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
  2. w Urzędzie Gminy Stara Kamienica, pokój nr 26

 

Kompletne karty zgłoszenia kandydata na ławnika przyjmowane będą w:

 

Urzędzie Gminy Stara Kamienica , pokój nr 26, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00

 (tel. 757514 368 lub 7575 14 337 w.37).

W dniu 30 czerwca 2011 r. upływa termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników.                                              
Do karty  zgłoszenia  kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o  świadczeniach   opieki   zdrowotnej  finansowanych   ze   środków   publicznych,  stwierdzające  brak  przeciwwskazań  do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, do  zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
7) listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata,  do zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli.
Osoba umieszczona  jako  pierwsza na  liście jest osobą uprawnioną  do składania  wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.

Dokumenty   wymienione  w   pkt  1-4   powinny   być  opatrzone   datą   nie   wcześniejszą  niż  30 dni przed dniem zgłoszenia,  a dokumenty wymienione w pkt 6  nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego oraz  opłaty  za badanie  lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji  ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa .

      

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                        (-)Wojciech Poczynek

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2011 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 925
03 czerwca 2011 14:34 Bożena Sawicka - Zmiana danych dokumentu.
03 czerwca 2011 14:01 Bożena Sawicka - Zmiana danych dokumentu.
03 czerwca 2011 13:59 Bożena Sawicka - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl