Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

III przetarg na sprzedaż zabudowanej działki nr 335 w Wojcieszycach

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Wojcieszyce, w granicach działki nr  335 o powierzchni 0,08 ha.

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłym kościele poewangelickim, wolnostojący, jednokondygnacyjny, wykorzystywany był jako magazyn części rolniczych i materiałów budowlanych. Powierzchnia zabudowy: 373,0 m2. Powierzchnia użytkowa – 318,0m2. Uzbrojenie : sieć elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Budynek po częściowym remoncie               w ramach, którego wykonano: odwodnienie budynku , izolację i opaskę żwirową, nowe pokrycie dachowe, nowe opierzenia blacharskie, założono nowe rury i rynny spustowe, wymieniono całą stolarkę okienną i drzwi wejściowe.

Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod nr A/1039.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00079320/1, wolną od wpisów ostrzeżeń   i obciążeń.

Nieruchomość położona jest na terenie, który nie posiada  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U – tereny wydzielonych usług. Funkcja dominująca: szeroko pojęte usługi, w tym usługi komercyjne, publiczne np. administracja, kultura, gastronomia, usługi turystyki, oświaty, ochrony zdrowia, wypoczynek, sport i inne. Funkcja towarzysząca i uzupełniająca: tereny mieszkaniowe. Wyklucza się lokalizację obiektów magazynowych, produkcyjnych oraz handlu hurtowego.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka gruntu oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.

  • Cena wywoławcza wynosi -  250.000,00 zł  zwolnione z podatku VAT
  • Wadium wynosi                      -   25.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica dnia  07 września 2015 roku o godz. 1400.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 950,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Termin poprzednich przetargów - 26.06.2015r.; 31.07.2015r.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  05 sierpnia 2015 roku.

  

Data wytworzenia dokumentu: 05.08.2015
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2015 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Wajda
Ilość wyświetleń: 2302
05 sierpnia 2015 13:10 Kamila Wajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl