Przetargi

ogłoszenie - I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kopańcu, działka nr 124/13

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr  124/13 o powierzchni 0,1958 ha.

Działka niezabudowana, położona w pośredniej części wsi Kopaniec. Teren płaski,  na niewielkim wzniesieniu. Możliwość podłączenia instalacji: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dostep komunikacyjny dobry droga o nawierzchni asfaltowej.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00083684/1, wolną od wpisów ostrzeżeń               i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Kopaniec nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 9M tereny zainwestowania wiejskiego, dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych – parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych lub/i usługowych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi.

 

  • Cena wywoławcza wynosi        - 60.000,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi                                -   6.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 29 listopada 2013 roku o godz. 1000.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2013 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                             w wysokości 1.299,40  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  29 października 2013 roku.

  

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2013 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 876
29 października 2013 13:57 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany