Komunikaty

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica.

Stara Kamienica, dnia 26.09.2011r.

RRG.OŚ.7627/3-1/ 2011

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica.

Zgodnie z  art. 61 § 4 , 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) , art. 33 , art. 73 ust.1 , 74 ust.                   3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

                                                                        zawiadamiam

  że dnia 06.09.2011 r. wpłynął wniosek Pana Jana Wierzchowiec, działającego na mocy pełnomocnictwa w imieniu European Resources Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8               w miejscowości Wołów 56-100, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Stara Kamienica

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 26.09.2011 r. wystąpiono do: Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii  w powyższej sprawie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami                    i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Otrzymują:

  1. Jan Wierzchowiec

European Resources Poland Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 8, 56-100 Wołów

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec, Kromnów
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2011 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 3166
30 września 2011 14:57 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zal_6_wyniki_analizy_akustycznej.pdf] do dokumentu.
30 września 2011 14:55 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zal_5_lokalizacja_terenu_wzgledem_natura2000.pdf] do dokumentu.
30 września 2011 14:54 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [zal_4_mapa_hydrogeologiczna.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany