Komunikaty

Wystąpienia do organów opiniujących w sprawie prowadzonego postepowania o wydanie decyzji o środowikowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica,

                                                      Stara Kamienica, dnia 26.09.2011r.

RRG.OŚ.7627/3-2/ 2011

                                                                             Państwowy Wojewódzki

                                                                        Inspektor Sanitarny we Wrocławiu                                                           

                                                                        ul. Marii Skłodowskiej Curie 73/77

                                       50-950 Wrocław

 

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica, Wójt Gminy Stara Kamienica przedkłada dokumenty określone w art. 77 ust. 2 i zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii                w trakcie przeprowadzanej oceny oddziaływania  na środowisko w powyższej sprawie oraz                           o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto informujemy, że dla wskazanego terenu istnieje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu jest wymagane.

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2. Raport oddziaływania na środowisko

 

Otrzymują:

 1. Jan Wierzchowiec

European Resources Poland Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 8, 56-100 Wołów

 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
 2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec, Kromnów
 3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

 

 

 

 

 

 

Stara Kamienica, dnia 26.09.2011r.

RRG.OŚ.7627/3-3/ 2011

                                                                                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                                                                                  We Wrocławiu

                                                                                  Plac Powstańców Warszawy 1

          50-951 Wrocław

 

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica, Wójt Gminy Stara Kamienica przedkłada dokumenty określone w art. 77 ust. 2 i zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii                w trakcie przeprowadzanej oceny oddziaływania  na środowisko w powyższej sprawie oraz                           o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto informujemy, że dla wskazanego terenu istnieje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu jest wymagane.

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2. Raport oddziaływania na środowisko

 

Otrzymują:

 1. Jan Wierzchowiec

European Resources Poland Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 8, 56-100 Wołów

 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  1. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec, Kromnów
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2011 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1555
26 września 2011 10:23 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany