Komunikaty

Informacja dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica

Stara Kamienica, dnia 06.09.2011r.

RRG.OŚ.7627/3/ 2011

Obwieszczenie

Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów”   w Gminie Stara Kamienica

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Kamienica

zawiadamia

że dnia 06.09.2011 r. wpłynął wniosek Pana Jana Wierzchowiec, działającego na mocy pełnomocnictwa w imieniu European Resources Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8 w miejscowości Wołów 56-100, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica. Organem administracji właściwym   do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Stara Kamienica, zaś organami biorącymi udział  w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu  i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w terminie 21 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji , tj. od dnia  26 września do dnia 17 października 2011 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Stara Kamienica  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2011 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1555
26 września 2011 10:18 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [wystapienie__o_opinie.docx] do dokumentu.
26 września 2011 10:18 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [wszczecie_postepowania.docx] do dokumentu.
26 września 2011 10:16 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany