Przetargi - archiwum

PRZETARG na sprzedaż nieruchomości w Kopańcu

O G Ł O S Z E N I E


WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA TRZECI P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA:
Przedmiot przetargu:
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 124/13 O POW. 0,1958 ha , POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI KOPANIEC.
 CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI - 35.000,00 ZŁ (netto)
 WADIUM WYNOSI - 3.500,00 ZŁ
 Minimalne postąpienie - 400,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 22%.

Działka zlokalizowana jest na bardzo łagodnym wzniesieniu o nachyleniu zachodnim.
Dostęp do działki drogą utwardzoną asfaltową.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kopaniec nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 9M – tereny zainwestowania wiejskiego, dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na działkach plombowych – parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych lub usługowych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi.
Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

PRZETARG ODBĘDZIE W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY STARA KAMIENICA DNIA 14 CZERWCA 2007 ROKU O GODZ. 1100.

UCZESTNICY PRZETARGU ZOBOWIAZANI SĄ DO WPŁACENIA WADIUM W PIENIĄDZU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 11 CZERWCA 2007 ROKU NA KONTO URZĘDU GMINY STARA KAMIENICA - BGŻ O/JELENIA GÓRA – 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.
Uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu plus 22% podatku VAT, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1.246,50 zł.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik, który przetarg wygra ponosi wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności.
Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

INFORMACJI UDZIELA REFERAT ROZWOJU GMINY , POK. NR 3 , TEL. (O75) 75-14-149, W GODZINACH PRACY URZĘDU .
STARA KAMIENICA, DNIA 14 MAJA 2007 ROKU.

Wójt Gminy
(-) Wojciech Poczynek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1236
12 marca 2008 21:03 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany