Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarzadowe

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe.

Wójt Gminy Stara Kamienica
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:
• propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
• upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
• porządku i bezpieczeństwa publicznego,

A. Propagowanie i Rozwijanie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji
1. Rodzaj zadania – zadanie z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
2. Formy realizacji zadania:
o rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych,
o rozwój bazy sportowej, wynajem obiektów,
o zakup sprzętu sportowego,
o wyjazdy na zawody, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników,
o promowanie osiągnięć sportowych zawodników i klubów sportowych,
o organizowanie rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne, przyrodniczo- ekologiczne gminy a także aktywny wypoczynek,
o organizację szkoleń kadry trenerskiej, instruktorskiej dzieci i młodzieży.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2008 roku: 20.000 zł
B. Upowszechnianie kultury, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.
1. Rodzaj zadania – zadanie z zakresu upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.
2. Formy realizacji zadania:
o wystawy sztuki ludowej i malarstwa,
o warsztaty i plenery malarskie,
o konkursy i przeglądy imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej,
o publikacje i wydawnictwa,
o podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
o organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2008 roku: 5.000 zł
C. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
1. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2. Formy realizacji zadania:
o szkolenie kadry ratownictwa i doskonalenie umiejętności ratowniczych,
o realizacji zadań statutowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2008 roku: 80.000 zł.

I. Zasady przyznawania dotacji
1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) lub innych właściwych przepisów.
2. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r . w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207).

II. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadania powinny być zrealizowane w 2008 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

III. Termin składania ofert
1. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, należy składać do 05.02.2008r. w Sekretariacie Urzędu Gminy, 58-512 Stara Kamienica 41. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie. W dniu 06.02.2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy, w pokoju nr 23a odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
IV. Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Komisja powołana przez Wójta Gminy, składająca się z pracowników Urzędu Gminy, dokonuje wyboru ofert, najlepiej służących realizacji zadań, wymienionych w punktach od A- C i przedstawia Wójtowi do akceptacji.
4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
o celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
o posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
o zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
o osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
o ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
o pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.
o posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
o Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównywanie jej z planowanymi dofinansowaniami innych jednostek samorządu i innych podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
o Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.
V. Postanowienia końcowe
1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt Gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
VI. Załączniki do oferty
- statut
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Starosty Powiatu
- sprawozdanie merytoryczne za 2007 r.
- sprawozdanie finansowe (bilans) za 2007 r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1143
05 marca 2008 00:35 Adam Spolnik - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl