Konkurs 2016

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

W związku z ogłoszeniem, w dniu 01.02.2016r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Wójt Gminy Stara Kamienica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

I. Informacje ogólne

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

II. Zadania komisji konkursowej:

Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja oceniać będzie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn. zm.), oferty złożone w ramach ogłoszonego konkursu.

III. Wybór kandydatów

1. Lista kandydatów na członków komisji konkursowej zostanie przedłożona Wójtowi Gminy Stara Kamienica, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia.

2. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną niezwłocznie poinformowane.

IV. Składanie zgłoszeń

1. Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji, proszę składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emaciuszonek@starakamienica.pl w terminie do dnia 18 lutego 2016 r.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.

   

                                                                                                           W ó j t   G m i n y

                                                                                                            /-/ Zofia Świątek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2016 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 495
09 lutego 2016 13:20 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [formularz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2016 13:18 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany