Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Idę do przedszkola – „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy” Wyposażenie budynku w meble, sprzęt kuchenny i wyposażenie

ZAWIADOMIENIE

 O ZMIANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 2

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Idę do przedszkola – „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy”

Wyposażenie budynku w meble, sprzęt kuchenny i wyposażenie

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539582-N-2017 z 27.06.2017 r.,  ze zmianą ogłoszenia nr 500002000-N-2017 z 03.07.2017 r.

 

Zgodnie z art. 94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w skrócie upzp. (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku brakiem wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę KALL-CARRION TRADING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Solidarności 75/26, 00 -090 Warszawa, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  Zamawiający informuje, że  wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, tj.  

Oferta nr 4  –  90,00 pkt.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

z siedzibą: ul. Graniczna 46    93-428 Łódź

 

w tym za:

a)      60,00 pkt.   

b)      20,00 pkt.  

c)       10,00 pkt.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/ Zofia Świątek 

 

                        

Stara Kamienica, 07 sierpnia 2017 r.  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2017 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska-Mośko
Ilość wyświetleń: 379
07 sierpnia 2017 12:46 (Sylwia Domańska-Mośko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany