Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Barcinek

 

 

 

 

 

Stara Kamienica, dn. 21.11.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Kamienica

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrębie Barcinek

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kamienica uchwały Nr XXXIX.246.2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Barcinek – obejmującego działki nr 224/1 i 224/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.  Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41 w terminie do dnia 18 grudnia 2017r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia w/w projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: starakamienica@starakamienica.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica nr 41 w terminie do dnia 18 grudnia 2017r. i muszą zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tersea Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2017 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 167
24 listopada 2017 12:23 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl