Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Chromiec i Kopaniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

 

 

 

Stara Kamienica 24.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Chromiec i Kopaniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/33/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Antoniów, Chromiec i Kopaniec, zmienionej uchwałą Nr XLVIII.305.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębów Chromiec i Kopaniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem wyłożenia w zakresie części graficznej jest rysunek studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, na którym obszary będące przedmiotem ponownego wyłożenia zaznaczono poprzez obwiedzenie linią koloru czerwonego. Pozostała część rysunku studium nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.

Przedmiotem wyłożenia w zakresie części tekstowej jest tekst projektu studium zakreślony żółtym kolorem. Pozostała część tekstu studium nie jest przedmiotem wyłożenia. Z projektem studium będącym przedmiotem ponownego wyłożenia można się zapoznać w siedzibie Urzędu.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 2.11.2017 r. do 22.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 20.11.2017 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi te należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2017 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko należy składać do Wójta Gminy Stara Kamienica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2017 r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Stara Kamienica

 

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tersea Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2017 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 329
02 listopada 2017 12:55 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [zm_suikzp_starakamienica_chromiec_kopaniec_wyl2_tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2017 12:55 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [zm_suikzp_starakamienica_chromiec_kopaniec_wyl2_rys.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2017 12:53 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [pos_stara_kamienica_chromiec_kopaniec_20170809_tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl