Podatki i opłaty

stawki podatku rolnego na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.194.2012

Rady Gminy  Stara Kamienica

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego  na 2013 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym  ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Obniża się średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku  (M.P. z dnia 24 października 2012r., poz. 787)  z kwoty 75,86 za 1q do kwoty 63,00 zł za 1q, przyjmowaną  jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Stawki podatku rolnego na 2013 rok

obowiązujące w Gminie Stara Kamienica

 

1.  Stawka podatku rolnego  dla 1 ha przeliczeniowego wynosi  2,5q x 63 zł = 157,50 zł. (grunty gospodarstw rolnych)

2. Stawka podatku rolnego dla 1 ha fizycznego (nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych 5q x 63 zł = 315 zł.

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2012 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1386
12 grudnia 2012 09:22 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany