Podatki i opłaty

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok

   UCHWAŁA Nr  XXIX.193.2012

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30 października 2012 roku

 

w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.10 ust.1 i 2 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613                              z późn.zm.)1) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka

transportowego w następującej wysokości:

                                                                                                

1)      od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej                                                                                      

   a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie                                                    760 zł

   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                     1.020 zł                  

   c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                 1.260 zł

 

2)      od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi dopuszczalnej

masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:

a) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

      za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej

      masie całkowitej:

      - nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton                                                         1.520 zł

      - nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton                                                         1.660 zł

      - nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton                                                         1.790 zł

      - nie mniej niż 15 ton                                                               1.915 zł

b) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

     za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej

      masie całkowitej:

      -    nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton                                                       1.915 zł

      - nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton                                                1.915 zł

      - nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton                                                1.915 zł

      - nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 ton                                                2.040 zł

      - nie mniej niż 23 ton, mniej niż 25 ton                                                2.040 zł

      - nie mniej niż 25 ton                                                               2.040 zł

c) o czterech osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

     za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej

      masie całkowitej:

      - nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton                                                2.160 zł

      - nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton                                                2.195 zł

      - nie mniej niż 27 ton  mniej niż 29 ton                                                2.288 zł

d) o czterech osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

      za równoważne o dopuszczalne  masie całkowitej:

      - nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton                                                2.745 zł

      - nie mniej niż 31 ton                                                               2.808 zł

e) o czterech osiach z  innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej

      masie całkowitej:

      - nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton                                                3.037 zł

      - nie mniej niż 31 ton                                                               3.037 zł

 

 

 

 

 

3)      od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                                   1.778 zł

 

4)      od ciągnika siodłowego lub balastowego do przystosowanego do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

a) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

      za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

       - nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton                                   2.038 zł

       - nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton                                   2.163 zł

       - nie mniej niż 25 ton, do 36 ton włącznie                                          2.288 zł

       - powyżej 36 ton                                                          2.350 zł

b) o dwóch osiach z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej

       - nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton                                   2.038 zł

       - nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton                                   2.163 zł

       - nie mniej niż 25 ton, do 36 ton włącznie                                          2.288 zł

       - powyżej 36 ton                                                          2.465 zł

c) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

       za równoważne  o dopuszczalnej masie całkowitej:

       - nie mniej niż 12 ton, do 36 ton włącznie                                          2.288 zł

       - powyżej 36 ton                                                          2.465 zł

d) o trzech osiach z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej

       - nie mniej niż 12 ton, do 36 ton włącznie                                          2.288 zł

       - powyżej 36 ton                                                          3.037 zł

 

5)      od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton                            1.518 zł

(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez

 podatnika podatku rolnego)

 

6)      od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnegoktóre łącznie z pojazdem

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

      za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej

      masie całkowitej zespołu pojazdów:

      - nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton                                                1.664 zł

      - nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton                                                1.716 zł

      - nie mniej niż 25 ton                                                               1.820 zł

b) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

     za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej

      masie całkowitej zespołu pojazdów:

     - nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton                                                 1.716 zł

     - nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 ton                                                 1.820 zł

     - nie mniej niż 33 ton, do 36 ton włącznie                                            1.820 zł

     - powyżej 36 ton                                                            2.194 zł

c) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym   

     za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej

      masie całkowite zespołu pojazdów:   

     - nie mniej niż 12 ton, do 36 ton włącznie                                            1.788 zł

     - powyżej 36 ton                                                            2.288 zł

 

7)      od autobusu w zależności od ilości miejsc do siedzenia

      a) mniejszej niż 30 miejsc                                                                    1.258 zł

      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                    1.788 zł

            

 

§ 2

 

1.Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 i pkt 3                

   wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań z zakresu:

1)      ochrony przeciwpożarowej

2)      oświaty

 

2.Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 i pkt3,

   wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności rolniczej.

 

 

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała nr  XIV/111/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne);

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2012 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1210
12 grudnia 2012 09:21 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany