Przetargi - sprzedaż nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 w Starej Kamienicy 62
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

Lokal użytkowy nr 3 położony w budynku mieszkalno użytkowym w Starej Kamienicy nr  62, w granicach działki nr  92/3 o pow. 0,1998 ha.

Lokal użytkowy nr 3 położony jest na parterze budynku i składa się z: poczekalni, gabinetu lekarskiego, pom. pielęgniarki i wc o łącznej pow. 37,8 m2. Udział w częściach wspólnych  niepodzielnych elementów  budynku i prawie własności gruntu – 7,65 %.

Możliwość adaptacji lokalu na cele mieszkaniowe.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr JG1J/00051466/4.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 18 M –

  1. 1.       częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa  – do zachowania.
  2. 2.       Na terenie oznaczonym symbolem (U) dopuszcza się trwałą adaptacje istniejącej przychodni i lecznicy zwierząt.
  3. 3.       Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy w sąsiedztwie istniejącego zainwestowania – parterowych lub/i dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych lub/i usługowych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne.
  4. 4.       Ustala się minimalną powierzchnię nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę – 1000 m2.
  5. 5.       Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaźnik zabudowy nieruchomości – 15%. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologiczne czynnej nieruchomości – 60%.
  6. 6.       Wskazany w rysunku planu klon zwyczajny – zalecany do objęcia ochroną   w formie pomnika przyrody.
  7. 7.       Po wybudowaniu komunalnych  ujęć wody oraz po zrealizowaniu sieci wodociągowej – strefa ochrony pośredniej istniejącego ujęcia do likwidacji.
  8. 8.       Obsługa komunikacyjna – z drogi lokalnej KDL i z wewnętrznych dróg dojazdowych.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         -  50.700,00 zł  zwolniona z podatku VAT.
  • Wadium wynosi                       -     5.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica    dnia 21 marca  2017 roku o godz. 1200.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                            w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości  510,00 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  15 lutego 2017 roku

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2017 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 655
15 marca 2017 11:07 (Maria Dyrek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2017 10:04 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany