Przetargi - sprzedaż nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 176/1 w Starej Kamienicy
O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Stara Kamienica,  w granicach działki nr 176/1  o powierzchni 0,10ha.  

Działka o kształcie regularnym , w rogu działki znajduje się murowany śmietnik  i fragmenty fundamentów. Dostęp drogą o nawierzchni asfaltowej. Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodno kanalizacyjnej.

Nieruchomość posiada urządzoną   księgę wieczystą kw nr JG1J/00087578/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica nieruchomość oznaczona jest symbolem 3Mczęściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowanych-parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych lub/i usługowych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi.

  • Cena wywoławcza wynosi         -  33.200,00 zł  plus podatek VAT 23%
  • Wadium wynosi                        -     2.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica    dnia  20 marca 2017 roku o godz. 1300.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                          w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2017 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży  w wysokości  400,00 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  15 lutego 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2017 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 795
16 lutego 2017 09:28 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany