Przetargi - sprzedaż nieruchomości

IV przetarg na sprzedaż działki nr 8/1 w Kromnowie 19O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza czwarty   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonym  w miejscowości Kromnów nr 19, w granicach działki nr  8/1 o powierzchni 0,24 ha.

Nieruchomość zabudowana budynkiem  mieszkalno gospodarczym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy  212,6 m2. Budynek w złym stanie technicznym. Dostęp komunikacyjny dobry , bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona w centralnej części wsi, lokalizacja dla funkcji mieszkalnej korzystna, spokojna okolica w otoczeniu zieleni. Uzbrojenie: dostępna sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.

Dla budynku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00017249/7.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kromnów  nieruchomość położona jest w części na terenie oznaczonym symbolem 2M - częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa o walorach historycznych i wartościowa zieleń wysoka – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych – parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych, usługowych ewentualnie  z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne. Niewielka część działki położona jest na terenie oznaczonym symbolem R,WS -  tereny rolne, niewielkie użytki leśne i koryto rzeki – obszar bez prawa sytuowania nowej zabudowy kubaturowej. Istniejące zainwestowanie zagrodowe – do zachowania.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 50.000,00 zł  zwolnione z podatku VAT.
  • Wadium wynosi                             -   5.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica    dnia 26 lutego 2016 roku o godz. 1400.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2016 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 527,60  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Termin poprzedniego przetargu: 07.09.2015r.; 12.10.2015r; 08.12.2016r..

Sprzedaż nieruchomości następuje bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,                  a kandydat na nabywcę nieruchomości nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec gminy.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  22 stycznia 2016 roku  

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2016 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 645
22 stycznia 2016 12:38 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany