Przetargi - sprzedaż nieruchomości

III przetarg na sprzedaż działki nr 150/5 w BarcinkuO G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza trzeci   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Barcinek, w granicach działki nr  150/5 o powierzchni 0,13 ha. Zabudowana budynkiem mieszkalno gospodarczym, wolnostojącym. Budynek w bardzo złym stanie technicznym. Nieruchomość położona w centralnej części miejscowości, kształt regularny, teren płaski, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/0004311/9, wolną od wpisów ostrzeżeń  i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Barcinek nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem R,RM – obszary rolne, na których dopuszcza się zachowanie istniejącej i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 40.000,00 zł  zwolnione z podatku VAT
  • Wadium wynosi                              -   4.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica    dnia 26 lutego  2016 roku o godz. 1300.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2016 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży   w wysokości 550,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Termin poprzedniego przetargu – 26.10.2015r.; 08.12.2015r.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  22 stycznia 2016r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2016 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 808
22 stycznia 2016 12:36 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany