Przetargi - sprzedaż nieruchomości

I przetarg na sprzedaż działki nr 230/3 w KromnowieO G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w Kromnowie, w granicach działki  nr 230/3 o pow. 0,0155 ha. Działka położona w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych  i zagrodowych, dostęp komunikacyjny od drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski i skarpa, obok przepływa ciek wodny. Przez działkę przebiega sieć wodno kanalizacyjna.

Działka zostanie obciążona służebnością polegającą na bezterminowym, bezpłatnym  prawie dostępu i korzystania z sieci wodno kanalizacyjnej, w tym przeprowadzania napraw i konserwacji.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00080734/6, wolną od wpisów ostrzeżeń  i obciążeń.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kromnów działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem  R – obszary rolne i niewielkie użytki leśne bez prawa sytuowania nowej zabudowy kubaturowej.

  • Cena wywoławcza wynosi         - 1.000,00 zł  plus podatek VAT 23%
  • Wadium wynosi                       -     200,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica   dnia 28 grudnia 2015 roku o godz. 1400.

 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości najbliżej położonych do zbywanej działki.  

Uzasadnienie wyboru formy przetargu –  ograniczenie w przetargu  spowodowane jest tym, że  powierzchnia i  działki  wyklucza możliwość jej zabudowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w pieniądzu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 grudnia  2015 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500,
  • złożenie w sekretariacie urzędu (pok. nr 16), w terminie do dnia 23.12.2015r. pisemnego zgłoszenia uczestniczenia w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży   w wysokości  400,00 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  27 listopada 2015 roku.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 612
27 listopada 2015 14:17 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany