Przetargi - sprzedaż nieruchomości

I przetarg na sprzedaż działki nr 427/1 w WojcieszycachO G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w Wojcieszycach, w granicach działki  nr 427/1 o pow. 0,0098 ha. Na nieruchomości posadowiona jest studnia obudowana zadaszeniem wykonanym z desek, drzwi deskowane zamykane na łańcuch. Działka zostanie obciążona służebnością polegającą na bezterminowym, bezpłatnym  prawie dostępu do studni, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 362/1.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00082822/4, wolną od wpisów ostrzeżeń   i obciążeń.

Nieruchomość położona jest na terenie, który nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem MII – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 3.000,00 zł  plus podatek VAT 23%
  • Wadium wynosi                        -     500,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica   dnia 28 grudnia 2015 roku o godz. 1300.

 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych do zbywanej działki.  

Uzasadnienie wyboru formy przetargu –  ograniczenie w przetargu  spowodowane jest tym, że  powierzchnia i kształt działki  wyklucza możliwość jej zabudowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w pieniądzu  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 grudnia  2015 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500,
  • złożenie w sekretariacie urzędu (pok. nr 16), w terminie do dnia 23.12.2015r. pisemnego zgłoszenia uczestniczenia w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży   w wysokości  400,00 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149, w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  27 listopada 2015 roku.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 645
27 listopada 2015 14:15 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany