Konkurs 2015 (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 r.

Protokół z oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 r.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W związku z ogłoszeniem, w dniu 02.01.2015r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - wspierania i upowszechniania kultu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica...

Zatrzymaj banner przewijany