Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs 2012 zobacz archiwum »

II Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe.

II Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe.

Wójt Gminy Stara Kamienica
ogłasza
 otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

 • propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

 A. Propagowanie i Rozwijanie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji  

 1. Rodzaj zadania – zadanie z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. Formy realizacji zadania:
  • cykl zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu Wojcieszyce oraz Kromnowa w wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach
  • Turniej Zapaśniczy II Izery Cup
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2012 roku:
  • - cykl zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu Wojcieszyce oraz Kromnowa w wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
  • – organizacja Turnieju Zapaśniczego II Izery Cup – 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) na Sali gimnastycznej w Starej Kamienicy


I. Zasady przyznawania dotacji

 1. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) z późniejszymi zmianami lub innych właściwych przepisów.
 2. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 4. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.  
 5. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r . w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207).

 


II.    Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Cykl zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu Wojcieszyce oraz Kromnowa w wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach w okresie luty-sierpień 2012 we wtorki i czwartki w dwóch grupach wiekowych oraz w okresie wakacji 10 lekcji nauki pływania na krytym basenie w najbliższych okolicach
 2. Turniej Zapaśniczy II Izery Cup na terenie Sali gimnastycznej w Starej Kamienicy w dniu 25.02.2012r.
 3. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.  


III.    Termin składania ofert

 1. Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, należy składać do 24.02.2012r do godziny 10.00. w Sekretariacie Urzędu Gminy, 58-512 Stara Kamienica 41. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie. W dniu 24.02.2012 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy  w Starej Kamienicy, w  pokoju nr 23a odbędzie się otwarcie ofert. 

IV.     Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Komisja powołana przez Wójta Gminy, dokonuje wyboru ofert, najlepiej służących realizacji zadań  przedstawia Wójtowi do akceptacji.
 4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  • celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką  Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
  • posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
  • zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
  • osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego  lub podobnego projektu,
  • ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
  • pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych.
  • posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
  • Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównywanie jej z planowanymi dofinansowaniami innych jednostek samorządu  i innych podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
  • Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

V.   Postanowienia końcowe

 1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt Gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
 2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

VI. Załączniki do oferty

- statut

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Starosty Powiatu

- sprawozdanie merytoryczne za 2011 r.

- sprawozdanie finansowe (bilans) za 2011 r.

- oświadczenie w przypadku: braku zmian w dokumentach rejestracyjnych i statucie

 

Sprawę prowadzi: Adam Spolnik (Tel. 757514107)

Data wytworzenia dokumentu: 03.02.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Spolnik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2012 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 937
25 kwietnia 2012 14:25 Adam Spolnik - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania__wazny_od_18012011_r.doc] do dokumentu.
25 kwietnia 2012 14:25 Adam Spolnik - Usunięcie załącznika [zalacznik_3_wzor_sprawozdania.doc] z dokumentu.
20 lutego 2012 13:56 Adam Spolnik - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl