Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje Środowiskowe zobacz archiwum »

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wydaniu Postanowienia nr RRG.OŚ.7627/4-5/ 2016 stwierdzającego, że dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych nr 239/4 w Barcinku i dwóch dróg nr 294 i 295 oraz nr 280 i 315 w Chromcu”nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stara Kamienica, dnia 12.07.2016r.

RRG.OŚ.7627/4-5/ 2016

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz.23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy    z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2015, poz. 353), w toku postępowania  administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 239/4 w Barcinku i dwóch dróg nr 294 i 295 oraz nr 280 i 315  w Chromcu” zawiadamiam, że:

 

1.W dniu 12.07.2016r. Wójt Gminy Stara Kamienica wydał Postanowienie  nr RRG.OŚ.7627/4-5/ 2016 stwierdzające, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2. Strony mogą brać czynny udział w postępowaniu, mogą zapoznać się z materiałami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 58-512 Stara Kamienica 41, pokój nr 16, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

3. Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona- osobiście lub przez pełnomocnika- ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii                            lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się                  za dokonane po upływie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                    /-/ Zofia Świątek

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2016 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 263
12 lipca 2016 13:46 Ewelina Maciuszonek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl