Decyzje Środowiskowe

AWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kopańcu, Budowa 10 miejsc do wypoczynku na terenie Gminy Stara Kamienica , Budowa 3 słupów informacyjnych w Kopańcu , realizowanego w ramach projektu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Saksonia –Polska 2007-2013 EuRegioVital(e) 2011,

RRG.OŚ.7627/12/2010                                                                     Stara Kamienica 28.10.2010 r.

 

   ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

                 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 z późn.zm)

zawiadamiam

że na wniosek inwestora Gminy Stara Kamienica,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kopańcu, Budowa   10 miejsc do wypoczynku  na terenie Gminy Stara Kamienica , Budowa 3 słupów informacyjnych w Kopańcu , realizowanego w ramach projektu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Saksonia –Polska 2007-2013   EuRegioVital(e) 2011,  realizowanego  na działkach o numerach ewidencyjnych : 774 obręb Kopaniec, 384/2 obręb Kopaniec, 340 obręb Kopaniec, 112 obręb Nowa Kamienica, 53/5 obręb Stara Kamienica, 69/55 obręb Stara Kamienica,  389 obręb Mała Kamienica, 228/1 obręb Barcinek, 241 Rybnica: 652/124 obręb Kopaniec,  683/160 obręb Kopaniec, 778 obręb Kopaniec, 785/1 obręb Kopaniec.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227z późn.zminformuję, iż dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 oraz art. 73§1 kpa, do czynnego udziału w każdym jego etapie, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co  do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków.  Uwagi  i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   i wniosków jest Wójt Gminy Stara Kamienica

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu  w siedzibie urzędu – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, pokój nr 25,  w godz. od 730 do 1430; tel. (075) 75 14 337.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Stara Kamienica.

Zgodnie z art.  64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. –  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 z późn.zm) organem właściwym  do wydania opinii w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii przed wydaniem niniejszej decyzji jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jeleniej Górze. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii. 

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz  art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza sie terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                       i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Stara Kamienica

              58-512 stara Kamienica 41

  1. Strony postępowania – poprzez  obwieszczenie

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na okres od 29 października  2010r. do 12  listopada 2010r. :

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec,  Stara Kamienica, Mała Kamienica, Nowa Kamienica, Barcinek, Rybnica
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2010 08:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 925
29 października 2010 08:30 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany