Konkursy na stanowisko

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA


ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy

 

I. Kandydat ubiegający się o przedmiotowe stanowisko powinien spełnić następujące warunki:

1. Posiadać obywatelstwo polskie

2. Mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych

3. Posiadać stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

4. Być osobą niekaraną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5. Posiadać wykształcenie wyższe magisterskie ( preferowane będą osoby posiadające wykształcenie o kierunku bibliotekarskim, lub  ukończone studium bibliotekarskie, lub posiadające bibliotekarskie studia podyplomowe,lub ukończone studia ekonomiczne)

6. Posiadać udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku lub 3 –letnie doświadczenie zawodowe

7. Posiadać umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników

8. Posiadać znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem:
a) Ustawy o bibliotekach,
b) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
c) Ustawy o samorządzie gminnym,
d) Ustawy o finansach publicznych,
e) Ustawy o rachunkowości,
f)  Ustawy „Prawo zamówień publicznych”,
g) Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Posiadać wiedzę z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

10. Posiadać umiejętność obsługi komputera

11. Posiadać predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, czytelnictwem oraz twórczością literacką 

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Starej Kamienicy:

 1. Ustalanie głównych kierunków działania jednostki i ich realizacja
 2. Zarządzanie biblioteką, jako instytucją kultury, reprezentowanie jej na zewnątrz
 3. Prowadzenie bieżącej statystyki i dokumentacji bibliotecznej
 4. Dbanie o wysoki poziom czytelnictwa i wizerunek Biblioteki oraz jej Filii w Kopańcu i Rybnicy
 5. Odpowiedzialność za powierzony majątek
 6. Udzielanie niezbędnych informacji dot. katalogów i zbiorów bibliotecznych
 7. Udostępnianie czytelnikom nowości czytelniczych zakupionych przez bibliotekę
 8. Odpowiedzialność za zbiory, ich kompletność, stan techniczny, wygląd estetyczny
 9. Dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie

10. Organizowanie pracy podległym pracownikom

11. Ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy i placówkach filialnych  w Kopańcu i Rybnicy oraz innych usług bibliotecznych

12. Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, czytelnictwem oraz twórczością literacką

13. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działanie jednostki i ich rozliczanie

14. Współpraca ze szkołami z terenu Gminy Stara Kamienica

 

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny, zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu i życiorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
 2. Kserokopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy  (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznie przez kandydata)
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa karne i skarbowe popełnione  z winy umyślnej oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub skarbowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.
 7. Koncepcję kierowania Gminną Biblioteką Publiczną, (uwzględniającą zakres programowy i organizacyjny),
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – ( Dz .U. z 2016 r.
   poz.922 ) zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego.

 

IV. Warunki zatrudnienia

 1. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu
 2. Sposób zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, a następnie na czas nieokreślony
 3. Podległość służbowa: Wójt Gminy Stara Kamienica
 4. Termin rozpoczęcia pracy: proponowany 02.01.2018 r.
 5. Miejsce pracy: budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy nr 73.

 

V. Miejsce i termin składania dokumentów.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy w terminie do dnia  14 grudnia 2017 r. do godziny 15.00 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41.

2. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu

3. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.

 

VI. Informacje dodatkowe.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja, powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Stara Kamienica
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
 3. Oferty kandydatów, którzy nie spełnią wymogów formalnych do wzięcia udziału w konkursie, będą odrzucone.
 4. Komisja wyłoni kandydata na Kierownika Gminnej Biblioteki i przedstawi  go Wójtowi Gminy Stara Kamienica, który podejmie ostateczną decyzję.
 5. Wyniku konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.


Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 75 75 14 337

                                                                                        

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                             /-/ Zofia Świątek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2017 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 882
14 listopada 2017 14:52 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany