Konkursy na stanowisko

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAREJ KAMIENICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE - REFERENT

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

58-512 Stara Kamienica 41

tel. (55) 75 14652

e-mail:gops@starakamienica.pl

 1. I.  Przedmiot naboru:
 2. Stanowisko: referent
 3. Liczba stanowisk: 2
 4. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełny etat od 02.01.2018 r.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni  z praw publicznych,
 4. Znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy o  pomocy społecznej,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  ustawy o systemie oświaty (rozdział dotyczący pomocy materialnej dla uczniów),  ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Minimum roczny staż pracy przy realizacji świadczeń wychowawczych i/lub rodzinnych i alimentacyjnych.
 2. Dobra znajomość programów Word i Exell, programu do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych SYGNITY,
 3. Umiejętność pracy w zespole,
 4. Wysokie umiejętności komunikacyjne
 5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność
 7. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.
 8. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Stara Kamienica

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:

1. Wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy o  pomocy społecznej,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  ustawy o systemie oświaty  (rozdział dotyczący pomocy materialnej dla uczniów),  ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

2. przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń, prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie decyzji administracyjnych, udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczeń,wykonywanie zadań przy użyciu systemów informatycznych obsługujących postępowanie w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń

3.   naliczanie wypłat świadczeń,

4. sporządzanie sprawozdań, prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia
 3. List motywacyjny
 4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach
 5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie,
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do 27.11.2017 roku do godz. 12.00 w siedzibie GOPS w Starej Kamienicy lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58-512 Stara Kamienica 41.

Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.

 

VIII. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ofert odrzucanych nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dodatkowych informacji udziela kierownik GOPS pod nr tel. (75) 75 14 652

 

                                                                                        Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                               Pomocy Społecznej

                                                                                            /-/ Agnieszka Jezierska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2017 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 695
13 listopada 2017 13:51 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany