Konkursy na stanowisko

Nabór na stanowisko urzędnicze: księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 14 czerwca 2017 r.

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stara Kamienica 41

58 – 512 Stara Kamienica

II. Stanowisko urzędnicze i wymogi czasu pracy:

Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy od lipca do października 2017 umowa na okres próbny ( przygotowanie do samodzielnego prowadzenia księgowości ) od 01 listopada  główny księgowy umowa na czas nieokreślony

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę w wymiarze 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

 

III. Niezbędne wymagania:

a.) Obywatelstwo polskie;

b.) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

c.) Wykształcenie:

- wyższe na kierunku: ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości:

- wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;

d.) Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy - o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, o pomocy społecznej, kodeks pracy;

e.) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f.) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

g.) Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

h.) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

i.) Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

 

 IV. Dodatkowe wymagania:

1. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej;

2. Znajomość obsługi programów księgowych;

3. Zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne;

4. Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań;

5. Nieposzlakowana opinia.

 

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

b) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej GOPS,

c) prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,

d) przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,

e) sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków, od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,

f) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,

g) zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,

h)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,

i) wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
 prowadzenie księgowości i rozliczanie funduszu alimentacyjnego,

j) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

k) rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

l) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

m) współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie o treści:” Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe na podstawie art. 54 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 j.t),

e) oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 j.t.),

f) kopia dokumentu tożsamości,

g) kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie /kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/, doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy, dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie/, kwalifikacje i umiejętności /dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia/.

 

VII . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica  lub pocztą, w zamkniętych kopertach z napisem: „Nabór – księgowy ” w terminie do dnia 29.06.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu.)

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Kamienica  – gopsstarakam.naszops.pl .Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Ofert odrzucanych nie zwracamy.

 

                                                                                          p.o Kierownika Gminnego Ośrodka

                                                                                               Pomocy Społecznej

                                                                                           /-/ Agnieszka Bondarowicz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2017 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 613
14 czerwca 2017 14:38 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany