Konkursy na stanowisko

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu 78

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA

dnia 25 maja 2017 r.

OGŁASZA KONKURS

NA  STANOWISKO DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CASPARA DAVIDA FRIEDRICHA W KOPAŃCU 78

 

                                                              

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U.  z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 

  1. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia stanowisko dyrektora szkoły publicznej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

1)   Ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne  oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)   Ukończył studia  wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela albo pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)   Uzyskał:

a)         Co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)        Pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku  albo

c)         W przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.36 a ust 4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora; 

5)   Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy  na stanowisku kierowniczym;

6)   Nie był karany karą dyscyplinarną nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2016r.  poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1842  z późn. zm.) w przypadku nauczyciele i nauczyciela  akademickiego, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne  lub o ubezwłasnowolnienie,

9)   kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

  1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne  lub ukończył kolegium nauczycielskie  lub nauczycielskie kolegium języków obcych ,posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt.2-9.
  2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)        Posiada obywatelstwo polskie, z tym ,że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)        Ukończył studia magisterskie;

3)        Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej  dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)        Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)        Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;

6)        Spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt.2,5,7 i 9.

  1. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może  zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub  zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz.1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

  1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

b)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,

g)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub  postępowanie dyscyplinarne.

h)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

j)      oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1721),

k)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

l)     oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2016r.  poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1842  z późn. zm.) w przypadku nauczyciele i nauczyciela  akademickiego,

n)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

  • o)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

  1. Oferty należy składać bezpośrednio do: Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, Stara Kamienica 41,

58-512 Stara Kamienica pok. nr 16 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu” w terminie do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 lub przesłać  na adres: Urząd Gminy Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

  1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stara Kamienica. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

 

Wójt Gminy Stara Kamienica

                                                                                                                    /-/  Zofia Świątek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 701
25 maja 2017 15:14 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [ogloszenie_konkurs_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2017 15:14 (Mariusz Marek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2017 15:12 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany