Przetargi

Ogłaszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica w Kopańcu

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku mieszkalnego  w Kopańcu nr 54, działka nr 326 o powierzchni 0,19 ha, składający się z następujących pomieszczeń: pokój – 23,2 m2, kuchnia – 10,2 m2, łazienka – 3,1 m2, przedpokój – 5,1 m2 o łącznej powierzchni 41,6 m2 oraz pomieszczenia przynależnego: piwnica nr 3 – 13,3  m2.

Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i gruncie wynosi 1878/10000 (18,78%).

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą kw nr 70369.

 

  • Cena wywoławcza wynosi         - 35.000,00 zł  
  • Wadium wynosi                              -    4.000,00 zł
  • Minimalne postąpienie                  -       400,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 30 maja  2008 roku o godz. 1000.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja  2008 roku, na konto Urzędu Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                         w wysokości 430 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 075 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  30 kwietnia 2008 roku.

Wójt Gminy

(-) Wojciech Poczynek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2008 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3527
30 kwietnia 2008 13:30 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany