Przetargi

GSWiK "KAMIENICA" Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce.

Stara Kamienica: Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce
Numer ogłoszenia: 153866 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA sp. z o.o. , Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, tel. 75 7777553.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gswik-kamienica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie ok. 142 przyłączy na terenie miejscowości Wojcieszyce 2. Sumaryczna długość planowanych podłączeń - ok. 2450 m w tym: 2.1. montaż kanałów z rur PVC średnicy 160 mm wraz z robotami ziemnymi oraz obsypką długości ok. 2435 mb, 2.2. wbudowanie 127 szt. studzienek ø 400 mm wraz z kinetami i pokrywami, 2.3. odtworzenie terenu, 3. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Decyzja, które roboty budowlane widniejące w ww. wykazie są najważniejsze, pozostawiona jest Wykonawcy, z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o złożone przez Wykonawcę stosowne oświadczenie i wykazane w ww. wykazie realizacje, z których co najmniej trzy (3) polegały na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej wraz z robotami ziemnymi oraz montażem studzienek. Każda z realizacji uznanych przez Wykonawcę za najważniejszą oraz realizacji wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinna być poparta załączonymi: dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Ww. dowody muszą być wydane przez podmiot na rzecz, którego te roboty budowlane zostały wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane wcześniej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wskazać do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, tj. Kierownika Budowy posiadającego : - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów co najmniej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji sieci wodociągowo kanalizacyjnej lub wodociągowej lub kanalizacyjnej, Przez wymagany minimalny okres doświadczenia zawodowego należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wskazana wyżej osoba jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej i nabyła w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego wymagane jest od tej osoby uznanie jej kwalifikacji zawodowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o złożone przez Wykonawcę stosowne oświadczenie i wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej 150 000 PLN b) że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 PLN,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Termin wykonania - 20
 • 3 - Okres gwarancji - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gswik-kamienica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Spółka Gminny System Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o. Stara Kamienica 149 a 58-512 Stara Kamienica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Spółka Gminny System Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o. Stara Kamienica 149 a 58-512 Stara Kamienica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Spółki prawa handlowego z udziałem gminy

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji Kamienica
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2015 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 1558
08 lipca 2015 12:11 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie załącznika [specyfikacja_wojcieszyce.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2015 14:02 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie załącznika [rys40.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2015 14:02 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie załącznika [rys310.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany