Przetargi

ogłoszenie - II przetarg na sprzedaż działki nr 230/1 w Barcinku

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Barcinek, w granicach działki nr  230/1 o powierzchni 0,32 ha.

Działka niezabudowana, położona na obrzeżach wsi Barcinek. Teren płaski, ślady ruin porośnięte krzakami i zasypane ziemią. Dostęp komunikacyjny dobry,drogą  o nawierzchni asfaltowej.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00080066/2, wolną od wpisów ostrzeżeń    i   obciążeń.

W planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek nieruchomość położona jest na terenie w części na terenie zabudowy zagrodowej (02RM), dla której obowiązują następujące ustalenia:

1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa.

2. przeznaczenie uzupełniające : agroturystyka, zieleń urządzona, komunikacja wewnętrzna.

3. dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, infrastruktury, małej architektury.

 

 Cena wywoławcza wynosi        - 50.000,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%

  • Wadium wynosi                    -   5.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica    dnia           03 marca 2014 roku o godz. 900.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży  w wysokości 384,40  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Termin przeprowadzonego poprzedniego przetargu : 29.11.2013r.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  28 stycznia 2014 roku.

  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2014 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 913
28 stycznia 2014 12:55 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [mapka.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2014 11:36 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany