Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 12/5 w Starej Kamienicy

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Stara Kamienica,                      w granicach działki nr  12/5 o powierzchni 5,05 ha.

Nieruchomość  położona w pośredniej części wsi, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkalnej, pól uprawnych. Dostęp komunikacyjny drogą gminna  o nawierzchni asfaltowej. Dostępna energia elektryczna, sieć wodno – kanalizacyjna. Teren na wzniesieniu, skąd roztacza się malowniczy widok na okolicę.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1J/00088013/2, wolną od wpisów ostrzeżeń i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem R,RM i R  – obszary rolne na których dopuszcza się zachowanie istniejącej i sytuowanie- z zastrzeżeniem ust. 2 -  nowej zabudowy siedliskowej, na nieruchomościach o powierzchni co najmniej 5000 m2. Na terenie oznaczonym symbolem R ustanowiony jest zakaz zabudowy kubaturowej. 

  • Cena wywoławcza wynosi        - 1.000.000,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi        m              -    200.000,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica    dnia 31 Grudnia 2013 roku o godz. 1000.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2013 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży  w wysokości 387,82  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy zastrzega prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  29  listopada 2013 roku.

  

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2013 08:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 898
29 listopada 2013 08:04 (Maria Dyrek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2013 08:03 (Maria Dyrek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2013 08:03 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl