Uchwały Rady Gminy 2010-2014

LVII.346.2014 z dnia 31 lipca 2014r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica.

Uchwała LVII. 346.2014

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 31 lipca 2014r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2013r. poz.. 594 ze zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:


§ 1.

 

W uchwale nr LVI.342.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica, w § 7 na końcu zdania skreśla się kropkę i dopisuje wyrazy „ i uchwała Nr XXXV /216/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2005 r. sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica.”

 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.


§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2014 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 462
07 sierpnia 2014 11:44 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany