Uchwały Rady Gminy 2010-2014

LVII.345.2014 z dnia 31 lipca 2014r. - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej w Małej Kamienicy.

Uchwała  Nr LVII.345.2014

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia  31 lipca 2014 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej w Małej Kamienicy.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                         o samorządzie gminnym ((tekst jednolity:  Dz.U.2013r. .poz.594  z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) Rada Gminy  u c h w a l a , co następuje:

 

§1

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, stanowiącej działkę nr 261/4 o powierzchni 0,1237 ha, położonej w Małej Kamienicy nr 43, w wyniku której to czynności, zmieni się udział Gminy Stara Kamienica ,               związany  z lokalem nr 3 i 4 z części  5671/10000 na 4559/10000 część, a nadto skład, powierzchnia i udziały  w nieruchomości wspólnej pozostałych lokali.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2014 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 537
07 sierpnia 2014 12:02 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 sierpnia 2014 11:47 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 sierpnia 2014 11:42 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany