Uchwały Rady Gminy 2010-2014

LVII.344.2014 z dnia 31 lipca 2014r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

Uchwała  Nr LVII.344.2014

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia  31 lipca 2014 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                               o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013r.poz.594 z późn. zm.)  oraz art. 13 ust. 1 ustawy               z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. 2014r. poz.518  z późn. zm.) Rada Gminy  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej                                w  Kromnowie nr 19, w granicach działki nr 8/1 o powierzchni 0,24 ha.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2014 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 496
07 sierpnia 2014 11:40 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany