Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy ”.

Stara Kamienica, 30. 06. 2008r.

RRG.OŚ.7627/4-1/08

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz.1071, z p.zm) oraz  art. 46a ust. 1  i art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U.z 2008r., Nr 25, poz. 150)

Z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek firmy Firmy Archisfera, Andrzej Mikułan z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.  Bolesławieckiej 15/15,  w dniu    27.06.2008r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej Zespołu Szkół Publicznych  w Starej Kamienicy ”.

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 oraz art. 73§1 kpa, do czynnego udziału w każdym jego etapie, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co  do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia  01 lipca 2008r. do dnia 22 lipca 2008r. włącznie.

 

            Ponadto zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U.z 2008r., Nr 25, poz. 150)  informuję, iż dane o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje   o środowisku.

             

 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu  w siedzibie urzędu – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, pokój nr 2,    w godz. od 730 do 1430; tel. (075) 75 14 337.

 

Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych   w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 

Otrzymuje:

1. Archisfera

    AndrzejMikułan

    Ul.Bolesławiecka15/15

53614   Wrocław

2. Zarząd Dróg Powiatowych

    Ul. Sudecka 38

    58-500 Jelenia Góra

3. Agencja Nieruchomości Rolnych

    Ul. Mińska 60

    54 – 610 Wrocław

4. Starostwo Powiatowe

    Ul. Kochanowskiego 10

    58-500 Jelenia Góra

5. strony postępowania ( wykaz w aktach urzędu)

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Barcinek i Stara Kamienica,
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica – www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2008 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3219
01 lipca 2008 07:53 Adam Spolnik - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl