Aktualności

Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „Kopaniec –Kromnów” w gminie Stara Kamienica na wniosek European Resources Polska Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu.

RRG.OŚ.7627/3-59/2011/2/2014                                                                             Stara Kamienica, 22 sierpnia 2014r.

Postanowienie

Na podstawie art. 97 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,  w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn.akt II SA/Wr 146/14 z dnia 09 kwietnia 2014r. uchylającym postanowienie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2013 nr SKO /41/OŚ-52/2013 oraz postanowienie Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 26 lutego 2013 r., nr RRG.OŚ.6727/3-52/2011/1/2012 o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania inwestycji                na środowisko polegającej na wykonywaniu badań geofizycznych  i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „Kopaniec –Kromnów” w gminie Stara Kamienica

postanawiam

podjąć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „Kopaniec –Kromnów”   w gminie Stara Kamienica   na wniosek European Resources Polska Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu.

Uzasadnienie

 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 03 kwietnia 2014r. sprawy ze skargi European Resources Polska Sp z o.o. wyrokiem sygn.akt II SA/Wr 146/14 z dnia 09 kwietnia 2014r. uchylił postanowienie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2013 nr SKO /41/OŚ-52/2013 oraz postanowienie Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 26 lutego 2013 r., nr RRG.OŚ.6727/3-52/2011/1/2012 o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko polegającej na wykonywaniu badań geofizycznych  i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „Kopaniec –Kromnów” w gminie Stara Kamienica

Organ administracji publicznej zgodnie z art.97 ust.2 Kodeksu postępowania administracyjnego  podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art.101 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam strony o wywieszeniu postępowania administracyjnego poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara Kamienica,             na stronie BIP oraz na tablicach informacyjnych w sposób zwyczajowo przyjęty .

Na postanowienie niniejsze służy stron zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od daty ogłoszenia .

Otrzymują:

  1. European Resources Polska Sp. z o.o.

Ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław przez radcę prawnego

Krzysztofa  Bukowskiego z Kancelarii Bukowski Doradztwo Prawne i Obrót Nieruchomościami,

ul. Katowicka 39/516, 45-061 Opole

  1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne KLUB GAJA

ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice

  1. Regina Domańska

Sołectwo Mała Kamienica

  1. Marcin Chlebowski

Sołectwo Antoniów

  1. Natalia Król

 

  1. Kornelia i Jakub Sarwas

 

  1. Pozostałe strony postępowania - poprzez obwieszczenie

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec, Kromnów, Stara Kamienica, Rybnica, Barcinek, Mała Kamienica, Nowa Kamienica, Wojcieszyce, Antoniów, Chromiec
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

        www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                     /-/ Wojciech Poczynek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2014 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 637
22 sierpnia 2014 12:13 (Sylwia Domańska - Mośko) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2014 12:11 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany