Aktualności

Nabór na pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAREJ KAMIENICY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

58-512 Stara Kamienica 41

tel. (55) 75 14 652

e-mail: gopsstar@poczta.onet.pl

I. Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: pracownik socjalny

2. Liczba stanowisk: 1

3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełny etat.

II. Wymagania niezbędne:

Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: •ukończone kolegium pracowników służb społecznych,

•ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

•ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczne,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie,

2. Obywatelstwo polskie

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych,

4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

2. Preferowane zameldowanie na terenie gminy Stara Kamienica,

3. Umiejętność pracy w zespole

4. Wysokie umiejętności komunikacyjne

5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem

6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

7. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej,

2. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz innych działań w ramach projektu systemowego

„Od szkolenia do zatrudnienia”

3. Praca socjalna

4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej

5. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia

3. List motywacyjny

4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach

5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)

6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11 kwietnia 2014 roku do godz. 13.00 w siedzibie GOPS w Starej Kamienicy lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58-512 Stara Kamienica 41.

Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.

VIII. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ofert odrzucanych nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dodatkowych informacji udziela kierownik GOPS pod nr tel. (75) 75 14 652

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2014 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wiesława Słomska
Ilość wyświetleń: 1536
20 marca 2014 10:21 (Wiesława Słomska) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2014 10:19 (Wiesława Słomska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany