Aktualności

Nabór na pracownika socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAREJ KAMIENICY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

58-512 Stara Kamienica 41

tel. (55) 75 14 652

e-mail: gopsstar@poczta.onet.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: pracownik socjalny
 2. Liczba stanowisk: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełny etat.

II. Wymagania niezbędne:

Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
•ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
•ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
•ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

   1. pedagogika,

   2. pedagogika specjalna,

   3. politologia,

   4. polityka społeczne,

   5. psychologia,

   6. socjologia,

   7. nauki o rodzinie,

     

  1. Obywatelstwo polskie

    

  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni  z praw publicznych,

    

  3. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

    

   III. Wymagania dodatkowe:

    

 1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu,

 

 1. Preferowane zameldowanie na terenie gminy Stara Kamienica,

 

 1. Umiejętność pracy w zespole

 

 1. Wysokie umiejętności komunikacyjne

 

 1. Umiejętność radzenia sobie ze stresem

 

 1. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność

 

 1. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego zgodnie z obowiązującą ustawą  o pomocy społecznej,
 2. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz innych działań w ramach projektu systemowego „Od szkolenia do zatrudnienia”
 3. Praca socjalna
 4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej
 5. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia
 3. List motywacyjny
 4. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,  w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach
 5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem".

CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)"

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28 lutego 2014 roku do godz. 13.00 w siedzibie GOPS w Starej Kamienicy lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58-512 Stara Kamienica 41.

Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.

VIII. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Ofert odrzucanych nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dodatkowych informacji udziela kierownik GOPS pod nr tel. (75) 75 14 652

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2014 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wiesława Słomska
Ilość wyświetleń: 1553
17 lutego 2014 14:42 (Wiesława Słomska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2014 14:38 (Wiesława Słomska) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2014 14:37 (Wiesława Słomska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany