Aktualności

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonywaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „ Kopaniec – Kromnów ” w Gminie Stara Kamienica, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och

Stara Kamienica, dnia 28.12.2012r.

RRG.OŚ.7627/3-49/2011/1/2012                          

ZAWIADOMIENIE

  o przedłużeniu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji  ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej  na wykonywaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym „ Kopaniec – Kromnów ”   w Gminie Stara Kamienica, zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 36 i art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późniejszymi zmianami), oraz Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2012r.   Nr   SKO/41/OŚ-3/2012 uchylającą Decyzję Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia  19 marca 2012r. Nr RRG.OŚ.7627/ 3-12/2012 o odmowie określenia środowiskowych  uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym  Kopaniec - Kromnów   w gminie Stara Kamienica”

- zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu   w obszarze koncesyjnym  Kopaniec-Kromnów  w gminie Stara Kamienica” na wniosek  European Resources Polska   Sp. z o. o  zostaje przedłużone do 31.03.2013 r.

 

Wydanie decyzji administracyjnej do 31.12.2012 r. stało się niemożliwe z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego wynikającego  z uzyskanych opinii instytutów naukowych, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organów kontroli państwowych w IV kwartale br. Organ prowadzący postępowanie oczekuje na:

 1. opinie instytutów naukowych w sprawie oceny wpływu inwestycji na faunę, florę, łąk kośnych, pastwisk, pól uprawnych oraz lasu oraz na obszar Natura 2000
 2. stanowisko Prezydium Euroregionu Nysa reprezentującego stronę czeską, niemiecką i polską w sprawie  transgraniczego oddziaływania inwestycji na środowisko
 3. wyniki badań środowiskowych wykonanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 4. stanowisko Dolnośląskiego  Urzędu Marszałkowskiego w sprawie aktu prawnego o utworzeniu obszaru chronionego krajobrazu  Karkonosze – Góry Izerskie.

 

Przedłużenie terminu postępowania do 31.03.2013 r. umożliwi stronom, organizacjom ekologicznym i społecznym zapoznanie się z materiałem dowodowym w trybie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organ Gminy Stara Kamienica zwróci się także do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wyrażenie opinii zgodnie z art.64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w świetle zebranego uzupełnionego materiału dowodowego wg Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2012r.   Nr   SKO/41/OŚ-3/2012.

Zawiadomienie powyższe podlega obwieszczeniu zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w siedzibie Wójta Gminy Stara Kamienica.

 

                                        Wójt Gminy

                                          /-/ Wojciech Poczynek

 

Otrzymują:

 1. European Resources Polska Sp. z o.o.

Ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław

 1. Pełnomocnik Pani Mariola Wojewoda

     Ul. Cygana 4 lok. 322, 45-131 Opole

 1. Pozostałe strony postępowania - poprzez obwieszczenie
 2. Organizacje proekologiczne – poprzez obwieszczenie
 3. Organizacje społeczne – poprzez obwieszczenie

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
 2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec, Kromnów, Stara Kamienica, Rybnica, Barcinek, Mała Kamienica, Nowa Kamienica, Wojcieszyce, Antoniów, Chromiec
 3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

        www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2012 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1942
28 grudnia 2012 14:56 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany