Aktualności

INFORMACJA dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na unieszkodliwieniu azbestu z terenu gminy Stara Kamienica

INFORMACJA

dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na  unieszkodliwieniu azbestu z terenu gminy Stara Kamienica

 

 

Wójt Gminy Stara Kamienica  informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  ogłosił trzeci  nabór wniosków w  ramach  programu pt.: „Program  priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ślad za tym Wójt Gminy Stara Kamienica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o dofinansowanie  zadania pn.: „Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica  z wyrobów zawierających azbest”.

Osoby, które są  zainteresowane usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości  proszę  o przedłożenie do Urzędu Gminy Stara Kamienica  w nieprzekraczającym  terminie  do dnia 31  grudnia 2013 r.  niezbędnych dokumentów w tym zakresie,  tj.m.in.:

  • dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji, tj. do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót –  można dostarczyć dokument w terminie późniejszym;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania ;
  • informacji o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.z 2011 , Nr 8, poz. 31);
  • kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzonej zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  ( Dz.U. Nr 71, poz. 649) –sporządzonego przez osobę posiadającą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie;
  • oświadczenie wnioskodawcy, iż jest/nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej , z którego wynikać będzie , że demontowany, azbest znajduje się na terenie nieruchomości będącej osobą fizyczna na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Ponadto zrealizowanie usługi usuwania azbestu dla przedsiębiorstwa sektora produkcji rolnej lub sektora rybołówstwa uwarunkowane jest spełnieniem określonych wymogów oraz przedłożeniem następujących dokumentów tj.:

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie , jakie otrzymał  w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,  albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  • informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis   w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków, spełniających wymogi formalne do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej przez Gminę   z wykonawcą usługi, wyłonionym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, (pok. nr 12)  tel. 75 75 14 301.

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku odstąpienia WFOŚiGW od w/w naboru  lub niezakwalifikowania się Gminy do w/w programu, zadanie nie będzie realizowane.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2012 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1006
23 listopada 2012 10:03 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany