Przetargi - archiwum

ogloszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 133 w Barcinku, stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Barcinku, w granicach działki nr 133  o powierzchni 0,11 ha.  Na działce zlokalizowany  jest przenośny garaż „blaszak”  (nie będący przedmiotem sprzedaży).

Działka położona w centrum miejscowości, o kształcie nieregularnym, nietypowym, bardzo wydłużonym. Teren płaski. Dostęp komunikacyjny dobry bezpośrednio z drogi asfaltowej.  Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem WS,Rtrwałe użytki zielone i koryto rzeki – obszar bez prawa sytuowania nowej zabudowy.

 

  • Cena wywoławcza wynosi        -  2.000,00 zł  
  • Wadium wynosi                                -     200,00 zł
  • Minimalne postąpienie                    -      50,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica  dnia 05 sierpnia   2008 roku o godz. 1300.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lipca 2008 roku, na konto Urzędu Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                     w wysokości 386,80 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że Agencja nieruchomości Rolnych nie wykona prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku   o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 30.10.2007r.  i 14.04.2008r.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 075 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

 

 

Stara Kamienica, dnia  30 czerwca 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2008 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 2231
30 czerwca 2008 13:49 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany