Przetargi - archiwum

ogloszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 248/11, stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Stara Kamienica,  granicach działki nr  248/11 o powierzchni 0,5698 ha.

Dostęp komunikacyjny dobry bezpośrednio od drogi asfaltowej.  W bezpośrednim sąsiedztwie budynki mieszkalne, nieco dalej sklepy, punkty usługowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem R,RMobszary rolne, na których dopuszcza się zachowanie istniejącej i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej, na nieruchomościach o powierzchni co najmniej 5000 m2.

Dla nieruchomość Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1K/00075295/8, wolną od wpisów ostrzeżeń               i obciążeń.

 

  • Cena wywoławcza wynosi        - 70.000,00 zł
  • Wadium wynosi                                -    7.000,00 zł
  • Minimalne postąpienie                    -       700,00 zł

W cenie wywoławczej został uwzględniony  podatek VAT w wysokości  22%.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica  dnia 05 sierpnia 2008 roku o godz. 1100.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 2008 roku, na konto Urzędu Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                             w wysokości 1.172,90  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie wykona prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie przepisów ustawy z dnia  11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu – 21.04.2008r.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

 

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 075 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

 

Stara Kamienica, dnia  30 czerwca  2008 roku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2008 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 2211
30 czerwca 2008 13:44 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany