Przetargi - archiwum

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W CHROMCU

O G Ł O S Z E N I E


WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA I P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA:

Przedmiot przetargu:

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 18/3 O POW. 900 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHROMIEC.

 CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI - 6.000,00 ZŁ
 WADIUM WYNOSI - 600,00 ZŁ
 Minimalne postąpienie - 100,00 ZŁ

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Chromiec nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jest symbolem R,ZZ – obszary rolne bez prawa sytuowania nowej zabudowy kubaturowej.
NIERUCHOMOŚĆ NIE POSIADA URZADZONEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ.

PRZETARG ODBĘDZIE W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY STARA KAMIENICA DNIA 19 STYCZNIA 2007 ROKU O GODZ. 900.

UCZESTNICY PRZETARGU ZOBOWIAZANI SĄ DO WPŁACENIA WADIUM W PIENIĄDZU, W TERMINIE DO DNIA 15 STYCZNIA 2007 ROKU NA KONTO URZĘDU GMINY STARA KAMIENICA - BGŻ O/JELENIA GÓRA – 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.
Uczestnik, który przetarg wygra ponosi wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności oraz koszty sporządzenia dokumentacji w wysokości 429,10 zł.
Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.
Wójt Gminy Stara Kamienica może odwołać przetarg z podaniem uzasadnionej przyczyny.

INFORMACJI UDZIELA REFERAT ROZWOJU GMINY , POK. NR 3 , TEL. (O75) 75-14-149, W GODZINACH PRACY URZĘDU .

STARA KAMIENICA, DNIA 11 GRUDNIA 2006 ROKU.WÓJT GMINY

( - ) WOJCIECH POCZYNEK

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1492
12 marca 2008 21:03 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany