Przetargi - archiwum

Wykonanie prac geologicznych badawczo-poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Rybnica-------------------------------
WÓJT GMINY STARA KAMIENICA
58-512 Stara Kamienica nr 41ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. :

„WYKONANIE PRAC GEOLOGICZNYCH BADAWCZO-POSZUKIWAWCZYCH DOCELOWYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI RYBNICA”.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) : 03 listopada 2004r – 28 luty 2005r.Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy – pokój nr 4 w dni robocze w godzinach od 8 00 do 14 00 osobiście lub za zaliczeniem pocztowym.

Cena dokumentacji „SIWZ” wynosi – 25 PLN; (płatność – przelew, gotówka).

Uprawnionym do kontaktów z oferentami : Bogdan Rutkowski - Referat Rozwoju Gminy, pokój nr 4, tel. (075) 75 14 375.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną tytułem „Przetarg nieograniczony – Wykonanie prac geologicznych badawczo-poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Rybnica” należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy nr 41, pokój nr 16 (sekretariat) lub przesłać na powyższy adres.


Termin składnia ofert upływa dnia : 25 października 2004r o godz. 1300.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 25 paździenika 2004r, godz. 1300
w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy w pokoju nr 23 (sala konferencyjna).

Kwota wadium - 2.500 PLN.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) :

1. Cena (koszt) - 75 %
2. Termin realizacji - 25 %


W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 2004r.) oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


WÓJT GMINY STARA KAMIENICA
(-) WOJCIECH POCZYNEK

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1511
12 marca 2008 21:03 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany