Przetargi - archiwum

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr 384/1 o powierzchni 0,17 ha.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr 384/1 o powierzchni 0,17 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kopaniec nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3M –teren zainwestowania wiejskiego. Na działce ustalony jest zakaz zabudowy. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

• Cena wywoławcza wynosi - 5.000,00 zł
• Wadium wynosi - 500,00 zł
• Minimalne postąpienie - 100,00 zł
W cenie wywoławczej został uwzględniony podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica dnia 15 stycznia 2008 roku o godz. 1200.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2008 roku, na konto Urzędu Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.
Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1.236,00 zł oraz koszty związane z przeniesieniem własności.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
• I - 12.02.2007r.,
• II - 30.04.2007r.,
• III - 20.07.2007r.,
• IV - 29.10.2007r.
Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.
Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 075 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.
Stara Kamienica, dnia 12 grudnia 2007 roku.
Wójt Gminy
(-) Wojciech Poczynek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1482
05 marca 2008 00:42 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany