Przetargi - archiwum

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wojcieszyce

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wojcieszyce, w granicach działki nr 52/1 o powierzchni 0,07 ha.
Działka położona w pobliżu centrum miejscowości. Teren płaski, lekko pochylony, położony poniżej korony drogi głównej. Działka o kształcie nieregularnym, zwartym.
Na działce zlokalizowany jest przenośny garaż „blaszak”.
Nieruchomość położona jest na terenie, który nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stara Kamienica nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MII- strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności.
Zgodnie z ewidencja gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe – B.
Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

• Cena wywoławcza wynosi - 18.130,00 zł
• Wadium wynosi - 2.000,00 zł
• Minimalne postąpienie - 200,00 zł
W cenie wywoławczej został uwzględniony podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica dnia 30 października 2007 roku o godz. 1000.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2007 roku, na konto Urzędu Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.
Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 386,80 zł oraz koszty związane z przeniesieniem własności.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.
Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 075 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy
(-) Wojciech Poczynek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1437
05 marca 2008 00:42 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany