Przetargi - archiwum

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARCINKU

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA
58-512 STARA KAMIENICA 41

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARCINKU

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - do 28 lutego 2007r.

Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy pokój nr 4, w dni robocze w godz. 800-1400 osobiście lub za zaliczeniem pocztowym.


CENA DOKUMENTACJI SIWZ – 15 PLN ( przelew, gotówka)


Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Wiesław Kędroń, tel. 075 75 14 337

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną poprzez umieszczenie nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adres Wykonawcy oraz napis: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARCINKU” należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy 41, pokój nr 16 ( sekretariat) lub przesłać na powyższy adres.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa dnia - 10 października 2006r. do godz. 1400.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI w dniu 10 października 2006r o godzinie 1405
w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, w sali konferencyjnej ( pokój nr 23)

KWOTA WADIUM – 1. 000 PLN

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE(%)
1. cena – 100%


W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, póz. 177 z późn. zm.) oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
02.10.2006r.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1474
05 marca 2008 00:42 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany